Workshopy na školách

20161012_084209Aby byli studenti v dnešní globální éře schopni vynikat, potřebují vzdělání, které bude globálnost brát na vědomí. To zahrnuje nutnost získat globální kompetence; být si vědom, být zvědavý a mít zájem dozvědět se o světě a jak funguje. Porozumění světa a efektivní účast ve světě, ve kterém žijeme vyžaduje mnohé dovednosti jako jsou kreativita, zvídavost a inovativnost. Pro vůdčí osobnosti zítřka bude důležité potýkat se s globalizací, digitální revolucí a masovou migrací. Rozvíjení globálních kompetencí pomůže studentům v rozpoznávání více hledisek, efektivně sdělovat své názory a podniknout kroky nutné ke změně situace.

Workshopy obsahují

  • Zážitek z modelových situací - (simulace, hra, divadlo...)
  • Evaluace - vyhodnocení zážitku, uvedení příkladů z každodenního života
  • Teoretická část - teorie a možnosti dalšího vdělávání

Možnosti využití

  • atraktivní zpestření společenskovědních předmětů (ZSV, politologie, semináře apod.)
  • teambuildingové aktivity ve třídách
  • metody k integraci zahraničního studenta do třídního kolektivu
  • inkluzivní vzdělávání, inkluzívní škola

Výuka k mezikulturním kompetencím

Ať už skrz média nebo osobně, kontakt s osobami, jejichž identita, kultura, hodnoty, jazyk a životní styl jsou jiné, nás vždy donutí je k sobě přirovnávat. Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky a měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními, jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdíly jako hrozby, které vyžadují násilnou obranu. Je pravděpodobnější, že tato setkání budou vnímat jako možnost pro spolupráci a vzájemné obohacení.

Ovšem nejedná se o něco, co bude nutně využíváno jen v budoucnosti. Dnes probíhá migrace ve větším měřítku než kdy jindy, což vede ke změnám složení tříd a komunit. Mladí lidé potřebují být schopni adaptovat se a pochopit hlediska jiných, potřebují být připraveni na svět, ve kterém bude diverzita normální, ve kterém budou schopni zvládnout kulturní rozmanitost a být aktivními obyvateli světa, kteří rozumí různým oblastem účasti - na lokální úrovni, národní i světové. Aby byli připraveni na vzrůstající interakci kultur a rozdílnosti, studenti si potřebují uvědomovat svůj vlastní pohled na svět a kulturní zvyky, a dokázat poznat, jak ovlivňují jejich každodenní život.

Buď doma ve světě.

Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU

Proč Colored glasses na školách?

Studenti, kteří se naučili mezikulturním dovednostem, dokáží pochopit zvyky, měli příležitosti se zamyslet nad svým pohledem na svět a porovnat jej s ostatními.  Studenti pak jsou méně náchylní k tomu, aby vnímali rozdílnosti jako hrozbu, která vyžaduje násilnou obranu.

Bořivojova 17
13000 Praha 3

Podstatou činnosti je napomáhat pozitivní globální změně.

Veřejné mínění se mění v důsledku změny názorů jednotlivců, veřejné mínění pak mění názory zvolených funkcionářů, kteří dělají veřejnou politiku a ovlivňují tím i mezinárodní diplomacii.